Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování údajů a zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie na webových stránkách exorigo-upos.pl

1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek exorigo-upos.pl

2. Vlastníkem webových stránek je společnost Exorigo-Upos S.A. se sídlem ve Varšavě (01-230), Skierniewicka 10A Street, dále jen “Exorigo-Upos”. Exorigo-Upos jsou společně se společnostmi FINTURE Sp. z o.o. a FINTURE AI Sp. z o.o. kapitálově a organizačně spřízněnými subjekty a vzájemně spolupracují při poskytování komplexních IT řešení. Společnosti podepsaly dohodu o spolusprávě, jejíž ustanovení jsou podrobněji popsána později v politice.

3. Osobní údaje shromážděné společností Exorigo-Upos společně se společnostmi FINTURE Sp. z o.o. a FINTURE AI z o.o. (dále společně jen “společní správci”)” prostřednictvím webových stránek jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen “GDPR”, zákon o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018, zákon o telekomunikacích ze dne 16. července 2004 a zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002.

4. Společní správci dbají zvláštní pozornost na respektování soukromí zákazníků (jak je definováno níže), kteří navštěvují webové stránky.

DEFINICE

1. Osobní údaje: informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

2. Subjekt údajů: každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány společnými správci v souvislosti s jejich podnikáním, např. osoba, se kterou uzavřela smluvní smlouvu s jedním ze společných správců nebo která mu zašle dotaz ve formě e-mailu.

3. Politika: aktuální Politika pro zpracování osobních údajů ve společnostech kapitálové skupiny Exorigo-Upos.

4. GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5. Servis: webový portál exorigo-upos.pl

6. Společní správci: Společnými správci Vámi poskytnutých osobních údajů, tj. subjekty, které společně rozhodují o účelech a způsobech jejich zpracování, jsou: Exorigo-Upos S.A., FINTURE Sp. z o.o. a FINTURE AI Sp. z o.o., dále společně jen Společní správci. Kontaktní údaje společností jsou běžné: Skierniewicka 10A, 01-230 Varšava.

SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ SPRÁVCŮ

V rámci dohody o společné správě se společní správci dohodli na rozsahu své odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR, zejména exorigo-Upos S.A. odpovídá za:

• pro plnění informačních povinností vyplývajících z GDPR ve vztahu k

poskytovat informace uvedené v článcích 13 a 14;

• provádění činností zaměřených na propagaci vlastních produktů a služeb s cílem přilákat nové zákazníky;

• oznamování porušení zabezpečení subjektům údajů v souladu s článkem 34 GDPR;

• oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu v souladu s

článkem 33 GDPR;

• Exorigo-Upos S.A. je odpovědná za plnění povinností vyplývajících z GDPR v souvislosti s výkonem vašich práv. Bez ohledu na toto rozhodnutí můžete také uplatnit svá práva vůči jiným společným správcům, tj. FINTURE Sp. z o.o. a FINTURE AI Sp. z o.o., kteří předají vaši žádost společnosti Exorigo-Upos S.A., aby vyhověli vaší žádosti.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNÝMI SPRÁVCI

Společní správci shromažďují a zpracovávají osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, včetně zejména GDPR, za účelem výkonu své podnikatelské činnosti.

Společní správci dodržují zásadu zajištění transparentnosti (transparentnosti) zpracování osobních údajů. Subjekty údajů jsou o zpracování údajů informovány nejpozději v době jejich shromažďování, jsou také informovány o účelu a právním základu jejich zpracování – např. při uzavírání smlouvy o prodeji zboží nebo služeb.

Společní správci zajišťují, aby byl ve Společnostech dodržován Princip minimalizace osobních údajů. Údaje jsou shromažďovány v rozsahu nezbytném pro uvedený účel zpracování a zpracovávány pouze po minimální dobu uchovávání. Za účelem urychlení a zkvalitnění služeb svých klientů od nich Společní správci získávají osobní údaje, které nejsou nezbytné například k plnění smlouvy uzavřené s nimi – např. telefonní číslo nebo e-mail, a to pouze s jejich souhlasem, a před shromážděním těchto údajů informují zákazníky o dobrovolnosti jejich poskytnutí.

Společní správci zajistí odpovídající úroveň bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, které zpracovává. V případě incidentu souvisejícího s bezpečností osobních údajů, v souladu s výše uvedenými informacemi, Exorigo-Upos S.A. informuje osoby, kterých se osobní údaje týkají, o takové události způsobem, který je v souladu se zákonem.

KONTAKT VE VĚCECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společní správci jmenovali společného inspektora ochrany údajů, kterého mohou kontaktovat:

1. e-mail ochronadanych@exorigo-upos.pl,

2. korespondenčně na adresu Exorigo-Upos S.A. Skierniewicka 10A, 01-230 Varšava s poznámkou “ochrana osobních údajů”.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Postupy zavedené společnými správci zajišťují odpovídající úroveň důvěrnosti a integrity osobních údajů zpracovávaných společnými správci. K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které jsou řádně vyškoleny a mají příslušná oprávnění. Společní správci uplatňují organizační a technická opatření, aby zajistili, že všechny operace s osobními údaji budou zaznamenávány a prováděny pouze oprávněnými osobami.

Společní správci podniknou při výběru zpracovatelů a dalších subdodavatelů nezbytné kroky, aby zajistili dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů u těchto subjektů.

Společní správci průběžně provádějí analýzu rizik a sledují přiměřenost aplikovaného zabezpečení údajů vůči identifikovaným hrozbám. V případě potřeby společní správci zavedou dodatečná opatření ke zvýšení bezpečnosti údajů.

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ SPOLEČNÝMI SPRÁVCI

Společní správci shromažďují informace o fyzických osobách vykonávajících podnikatelskou nebo profesní činnost vlastním jménem a o fyzických osobách zastupujících právnické osoby nebo organizační složky, které nejsou právnickými osobami, kterým zákon přiznává právní způsobilost, vykonávajícími podnikatelskou nebo profesní činnost vlastním jménem, dále společně jen “Klienti”. Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány v případě:

Prostřednictvím průzkumného / kontaktního formuláře dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů za účelem předložení nabídky vařené na základě údajů uvedených v průzkumu / formuláři Při použití kontaktního formuláře na webových stránkách exorigo-upos.pl Zákazník uvede: Jméno, Příjmení a e-mailovou adresu.

Direct marketing podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem společných správců spočívající v získávání nových zákazníků a podpoře nákupu produktů a služeb společností v kapitálové skupině Exorigo-Upos. Marketingové aktivity vůči novým zákazníkům jsou po předchozím souhlasu s komunikací prováděny prostřednictvím alespoň jednoho kontaktního kanálu, tj. e-mailu nebo telefonu.

Stanovení, vymáhání a prosazování nároků. V tomto případě mohou být zpracovávány některé osobní údaje poskytnuté Zákazníkem v rámci využívání funkcionality na Webových stránkách, jako jsou: jméno, příjmení, údaje o využívání služeb, pokud nároky vyplývají ze způsobu, jakým Zákazník služby využívá, další údaje nezbytné k prokázání důvodu reklamace, včetně rozsahu vzniklé škody. Právní základ – oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající ve stanovení, vymáhání a prosazování nároků a v obraně proti nárokům v řízení před soudy a jinými státními orgány.

Sběr dat v ostatních případech. V souvislosti s prováděnou činností každý od Společných správců shromažďuje osobní údaje i v jiných případech – např. při obchodních jednáních, na oborových akcích nebo prostřednictvím výměny vizitek – pro účely související s navazováním a udržováním obchodních kontaktů. Osobní údaje jsou v takových případech poskytovány dobrovolně. Právním základem pro zpracování je v tomto případě oprávněný zájem Společných správců (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající ve vytvoření sítě kontaktů v souvislosti s prováděnou činností. Osobní údaje shromážděné v takových případech jsou zpracovávány pouze pro účel, pro který byly shromážděny.

Společní správci zajišťují, aby množství údajů zpracovávaných v korespondenci bylo v souladu se zásadou minimalizace údajů a aby k nim měly přístup pouze oprávněné osoby.

Při používání webových stránek mohou být shromažďovány další informace,

zejména: IP adresa přiřazená koncovému zařízení zákazníka (např. telefon, tablet, počítač) nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, doba přístupu, typ operačního systému.

Za účelem uvedení vlastních produktů na trh a zlepšování služeb mohou být navigační údaje shromažďovány také od zákazníků, včetně informací o odkazech a referencích, na které se rozhodnou kliknout, nebo o jiných činnostech prováděných na našich webových stránkách na základě oprávněného zájmu společných správců (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), které spočívají v usnadnění používání služeb poskytovaných elektronicky a zlepšení funkčnosti těchto služeb.

Poskytnutí osobních údajů Společným správcům je v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím Webových stránek dobrovolné, avšak s výhradou, že neposkytnutí údajů uvedených ve formuláři zabrání realizaci této služby.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba zpracování údajů Společnými správci závisí na účelu zpracování.

Dohoda

V případě, že základem pro zpracování je nutnost uzavření a plnění smlouvy, budou osobní údaje zpracovávány až do jejího dokončení.

Souhlas

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, jsou osobní údaje zpracovávány až do jeho odvolání. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost provedeného zpracování

na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Právní ustanovení

Je-li právním základem právní ustanovení, vyplývá doba zpracování osobních údajů i z konkrétních ustanovení.

Oprávněný zájem Společného správce

V případě zpracování údajů na základě oprávněného zájmu Společných správců jsou osobní údaje zpracovávány po dobu umožňující jejich realizaci nebo do podání účinné námitky proti zpracování údajů.

Ochrana před reklamacemi

Doba zpracování údajů může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro zjištění, prošetření nebo obranu proti možným nárokům, a po uplynutí této doby pouze tehdy a v rozsahu požadovaném zákonem.

Pokud doba uchovávání vyprší, osobní údaje jsou okamžitě vymazány nebo anonymizovány.

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být předány subjektům z naší kapitálové skupiny a subdodavatelům m.in poskytovatelům IT služeb – tyto subjekty zpracovávají údaje na základě dohody s alespoň jedním Společným správcem a pouze v souladu s jeho pokyny. Poskytovatelé služeb sídlí především v Polsku a dalších zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP). V případě, že jsou vaše údaje přenášeny mimo EHP, společní správci uplatní vhodné právní záruky, tj. standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů schválené Evropskou komisí.

Navigační údaje mohou být použity k poskytování lepších služeb zákazníkům, analýze statistických údajů a přizpůsobení webových stránek preferencím zákazníků, jakož i ke správě webových stránek.

V případě žádosti adresy jednomu ze společných správců mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny státním orgánům, zejména organizačním složkám státního zastupitelství, policii, předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedovi Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele nebo předsedovi Úřadu pro elektronické komunikace.

SOCIÁLNÍ FUNKCE A MARKETING

Společní správci zpracovávají osobní údaje Uživatelů, kteří navštíví profily Spolu-zpracovatelů, které jsou vedeny v sociálních médiích (Facebook, Twitter, Linkedin). Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti s provozováním profilu, a to i za účelem informování uživatelů o činnosti společných správců a propagace různých typů akcí, služeb a produktů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v propagaci našich vlastních značek.

Na stránce exorigo-upos.pl používají spolukontroloři moduly plug-in pro sociální sítě různých služeb.

Při použití pluginů webový prohlížeč naváže přímé spojení se servery sociální sítě. Správce webových stránek obdrží informaci, že webový prohlížeč Uživatele zobrazil příslušnou stránku naší online nabídky, a to i v případě, že Uživatel nemá účet u tohoto poskytovatele nebo tam není přihlášen. Soubory denníka (včetně IP adresy) jsou webovým prohlížečem přenášeny přímo na server příslušného poskytovatele a případně tam uloženy. Umístění poskytovatele nebo jeho serveru se může nacházet mimo EU nebo EHP (např. v USA).

Pluginy jsou nezávislá rozšíření poskytovatelů sociálních médií. Společní správci nemají žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných poskytovateli sociálních sítí pomocí pluginů.

Účel a rozsah shromažďování údajů, jejich další zpracování a používání sociální sítí a související práva uživatelů a možnosti nastavení ochrany jejich soukromí jsou uvedeny v oznámení o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě.

Pokud si nepřejete, aby poskytovatelé sociálních médií dostávali data prostřednictvím této online nabídky a případně je ukládali nebo používali, nepoužívejte pluginy.

Facebook pluginy

Naše webové stránky obsahují pluginy pro sociální síť Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pluginy Facebooku lze rozpoznat podle loga Facebooku nebo tlačítka To se mi líbí na našich webových stránkách. Přehled modulů plug-in pro Facebook najdete v těchto tématech:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete zde: http://www.facebook.com/policy.php.

Plugin LinkedIn

Naše webové stránky používají funkce ze sítě LinkedIn. Službu poskytuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Přehled pluginů LinkedIn a jejich vzhledu naleznete zde: https://developer.linkedin.com/plugins.

Informace o ochraně osobních údajů naleznete na LinkedIn zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

MECHANISMUS SOUBORŮ COOKIES, IP ADRESA

Naše webové stránky používají malé soubory nazývané cookies. Jsou uloženy na koncovém zařízení návštěvníka exorigo-upos.pl stránek, pokud to webový prohlížeč umožňuje. Soubor cookies obvykle obsahuje název domény, ze které pochází, jeho “dobu vypršení platnosti” a individuální, náhodně vybrané číslo identifikující tento soubor cookies. Informace shromážděné prostřednictvím tohoto typu souborů nám umožňují sestavit obecné statistiky návštěv našich webových stránek.

Společní správci používají tři typy souborů cookies:

1. Soubory cookies relace po ukončení relace prohlížeče nebo zakázání koncového zařízení jsou uložené informace vymazány z paměti zařízení. Mechanismus souborů cookies relace neumožňuje stahovat žádné osobní údaje ani důvěrné informace z koncových zařízení zákazníků.

2. Trvalé soubory cookies jsou uloženy v paměti koncového zařízení zákazníka a zůstávají tam, dokud nejsou smazány nebo nevypršela jejich platnost. Mechanismus trvalých souborů cookies neumožňuje stahovat žádné osobní údaje ani důvěrné informace z koncových zařízení zákazníků.

3. Vlastní soubory cookies umístěné webovými stránkami a soubory cookies umístěné třetími stranami, schválené společnými správci, včetně souborů cookies Google Analytics.

Seznam souborů cookie používaných webovými stránkami exorigo-upos.pl:

Soubory cookies společných správců:

Kategorie Název Doba uložení Cíl uložení

exorigo-upos.pl _ga# Do ukončení relace Používá google Analytics ke shromažďování údajů o počtu návštěv webových stránek uživatelem, jakož i datumu první a poslední návštěvy.

exorigo-upos.pl _ga Do 2 let Slouží k rozlišení uživatelů.

exorigo-upos.pl _gid 24 hodin Slouží k rozlišení uživatelů.

exorigo-upos.pl _gat 24 hodin Používá se k omezení rychlosti požadavků. Pokud je služba Google Analytics implementována prostřednictvím Správce značek Google, bude tento soubor cookies pojmenován ._dc_gtm_<property-id>

Soubory cookies se používají k:

1. analýza a výzkum a audit publika, a zejména vytváření anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak zákazníci používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

2. zajištění hladkého fungování webových stránek a jejich přizpůsobení potřebám zákazníků;

3. poskytování reklamních služeb – prezentace reklamních sdělení přizpůsobených preferencím Uživatele.

Společní správci nepoužívají soubory cookies k profilování návštěvníků výše uvedených webových stránek.

Společní správci používají soubory cookies třetích stran ke shromažďování obecných a anonymních statických údajů prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics (správce souborů cookies třetí strany: Google Inc se sídlem v USA).

Mechanismus souborů cookies je bezpečný pro koncová zařízení používaná zákazníky webových stránek. Zejména tímto způsobem není možné dostat viry nebo jiný nežádoucí software nebo malware do koncových zařízení zákazníků. Ve svých prohlížečích však mají zákazníci možnost omezit nebo zakázat přístup souborů cookies ke koncovým zařízením. Pokud využijete tuto možnost, budete moci používat naše webové stránky, s výjimkou funkcí, které ze své podstaty vyžadují soubory cookies.

Zákazník webových stránek má možnost odmítnout souhlasit s používáním cookies v případech, kdy je Správce ze zákona povinen takový souhlas získat stisknutím tlačítka “<nepovoluji>” na obrazovce informující o používání cookies. Zákazník webových stránek má také možnost spravovat soubory cookies změnou nastavení na svém zařízení. Souhlas Zákazníka nebude vyžadován, pokud je uložení nebo přístup k souborům cookies nezbytný k provedení operace požadované Zákazníkem.

Níže uvádíme, jak můžete změnit nastavení populárních webových prohlížečů při používání souborů cookies, včetně zakázání jejich používání: 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

2. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 4. Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Pokyny pro změnu nastavení souborů cookies třetích stran jsou uvedeny v zásadách vydaných společností Google: https://policies.google.com/?hl=pl

Společní správci mohou shromažďovat IP adresy zákazníků. IP adresa je číslo přidělené koncovému zařízení návštěvníka exorigo-upos.pl stránek poskytovatelem internetových služeb. Číslo IP umožňuje přístup k Internetu. Ve většině případů je koncovému zařízení přiřazen dynamicky, tj. mění se s každým připojením k internetu a z tohoto důvodu se s ním běžně zachází jako s identifikačními údaji mimo osobu. IP adresa je používána Společnými správci při diagnostice technických problémů se serverem, vytváření statistických analýz (např. určení, ze kterých regionů zaznamenáváme nejvíce návštěv), jako informace užitečné při správě a zlepšování webových stránek, jakož i pro bezpečnostní účely a možná identifikace serverově náročných, nežádoucích automatických programů pro prohlížení obsahu našich webových stránek.

PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají následující práva:

1. Právo na informace o zpracování údajů – na tomto základě osoba podávající takovou žádost, Exorigo-Upos S.A. poskytuje informace o zpracování svých osobních údajů, včetně především účelů a právních základů zpracování, rozsahu uchovávaných údajů, subjektů, kterým jsou zpřístupněny, a plánovaného data jejich vymazání;

2. Právo získat kopii údajů – na tomto základě Exorigo-Upos S.A. poskytne kopii zpracovávaných údajů týkajících se osoby podávající žádost;

3. Právo na opravu – každý ze Společných správců je povinen odstranit veškeré nesrovnalosti nebo chyby zpracovávaných osobních údajů a doplnit je, pokud jsou neúplné;

4. Právo k odstranění údajů – na tomto základě můžete požádat o odstranění údajů, jejichž zpracování již není nezbytné k dosažení některého z účelů, pro které byly shromážděny;

5. Právo na omezení zpracování – v případě takové žádosti přestanou Společní správci provádět operace s osobními údaji, s výjimkou operací, ke kterým subjekt údajů udělil souhlas, a jejich uchovávání, v souladu s přijatými pravidly pro uchovávání nebo do doby, než přestanou být zjištěny důvody pro omezení zpracování údajů (např. je vydáno rozhodnutí dozorového úřadu o povolení dalšího zpracování údajů);

6. Právo na přenositelnost údajů – na tomto základě, pokud jsou osobní údaje zpracovávány v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebo výslovným souhlasem, Exorigo-Upos S.A. vydá osobní údaje poskytnuté osobou, které se týkají, ve formátu, který umožňuje jejich čtení počítačem. Je také možné požádat o předání těchto údajů jinému subjektu – avšak za předpokladu, že v tomto ohledu existují technické možnosti jak ze strany Exorigo-Upos S.A., tak ze strany tohoto jiného subjektu;

7. Právo vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely – subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, aniž by bylo nutné takovou námitku odůvodňovat;

8. Právo vznést námitku proti jiným účelům zpracování údajů – subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společných správců (např. pro analytické nebo statistické účely nebo z důvodů souvisejících s ochranou majetku). Námitka v tomto ohledu by měla obsahovat odůvodnění;

9. Právo na odvolání souhlasu – jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo jej kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním tohoto souhlasu;

10. Právo na stížnost – pokud se má za to, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR nebo jiná ustanovení o ochraně osobních údajů, může subjekt údajů podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podání žádostí týkajících se uplatňování práv

Žádost o výkon práv subjektů údajů lze podat:

1. písemně tradiční poštou na adresu Exorigo-Upos S.A.

Skierniewicka 10A, 01-230 Varšava s poznámkou “Pověřenec pro ochranu osobních údajů” nebo

2. e-mailem na adresu: ochronadanych@exorigo-upos.pl

Odpověď na žádosti by měla být poskytnuta do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud je nutné tuto lhůtu prodloužit, Exorigo-Upos S.A. informuje žadatele o důvodech takového prodloužení.

ZMĚNY

V případě změny platných zásad ochrany osobních údajů budou provedeny příslušné úpravy výše uvedeného ustanovení.

Otázky týkající se Zásad ochrany osobních údajů zasílejte na adresu: ochronadanych@exorigo-upos.pl

Datum poslední změny: [.]